Jätemaksutaksat

1 §
Jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätelaissa tarkoitettua jätemaksua tämän taksan mukaisesti.

2 §
Jätemaksu suoritetaan kaupungin/kunnan lukuun toimivalle yritykselle, Millespakka Oy:lle.

3 §
Jätemaksu koostuu kahdesta osasta:

  1. Huoneistojen tai työntekijöiden lukumäärään perustuvasta osasta, joka peritään vuosimaksuna jätteenkäsittelyhinnaston mukaisesti käytössä olevilta asuinkiinteistöiltä ja vapaa-ajan asunnoilta.
    Maksua kutsutaan Ekomaksuksi.
  2. Jätteen lajiin, laatuun, määrään ja noutokertoihin perustuvasta osasta. Maksu peritään jätteenkäsittelyhinnaston mukaisesti. Mikäli jollekin jätelajille ei ole määrätty taksaa, määrätään se käsittelystä aiheutuvien kustannusten mukaan. Lisäksi maksuja peritään jäteverottomista jakeista ja muista palveluista hinnaston mukaisesti.

Huoneistojen tai työntekijöiden lukumäärään perustuvalla jätemaksun osalla katetaan alueellisiin keräyspisteisiin kerättävien hyötyjakeiden ja ongelmajätteiden keräily- ja käsittelykustannukset, sekä niihin kuuluvat tiedotuskustannukset ja valvonta. Jätteen lajiin, laatuun, määrään ja noutokertoihin perustuvalla jätemaksun osalla katetaan kiinteistökohtaisesti kerättävän jätteen tai vastaanotto- ja käsittelypaikkaan erikseen tuotavan jätteen käsittelykustannukset. Jätehuollon järjestämiseen liittyvistä suunnittelu-, neuvonta ja muista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa kummallakin jätemaksun osalla.

Eri jätejakeiden alue- ja kiinteistökohtaisesta keräyksestä tai toimittamisesta vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin määrätään yleisissä jätehuoltomääräyksissä.

4 §
Tässä taksassa tarkoitetaan:

  • yhdyskuntajätteellä kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa kertyviä roskia ja talousjätteitä sekä niihin käsittelyn kannalta verrattavia jäteaineita, samoin kuin maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteitä, mikäli niiden käsittely jätteiden laadun ja määrän takia ei aiheita erityisiä toimenpiteitä
  • erityisjätteellä teurastusjätteitä, kuivakäymäläjätteitä, suurehkoja pilaantuneita elintarvike-eriä sekä muita jätteitä, joiden käsittely jätteen määrän tai laadun vuoksi edellyttää erityisiä toimenpiteitä
  • ylijäämämaalla maa-ainesta, jota määränsä tai laatunsa vuoksi ei voida käyttää hyödyksi käsittelypaikan hoidossa
  • öljyjätteellä sekä jäteöljyä että jätteitä, joihin on sekoittunut öljyä siinä määrin, että jätteen käsitteleminen muun jätteen joukossa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle

Poikkeukset taksaan

  1.  Erityisjätteiden käsittelystä peritään asianmukaisen käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä, kun kysymyk- sessä on suuret määrät tai erityistoimenpiteitä vaativat jätteet.
  2. Muilta kuin asuinkiinteistöiltä tulevista ongelmajätteistä peritään käsitte lymaksuna käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä

Katso jätteenkäsittelyhinnasto täältä.